Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnost:  Monika Šanderová - Mospi
sídlo:  Libonice 105, Hořice 50801
identifikační číslo: 72815736

I. Základní ustanovení

V souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) vydává společnost Monika Šanderová tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen„VOP“) , jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé.

Prodávajícím je Monika Šanderová ( dále jen „Mospi“, nebo „prodávající“), se sídlem Libonice 105, Hořice 50801, IČ: 72815736, DIČ 7355233182 email: info@mospi.cz tel.: 602 240 687

Kupujícím (dále jen „Kupující“). je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.mospi.cz (dále jen e-shop) a která je spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.

Tyto obchodní podmínky pro spotřebitele jsou účinné pro nákup v e-shopu od 1.6.2020 a vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. 

II. Kupní smlouva

Kupující vybráním zboží z nabídky Prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře a kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“) podává Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího odeslaným na emailovou adresu Kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží (bez DPH a s DPH), způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění údajů o Kupujícím, včetně dodací adresy. Údaje o Kupujícím jsou zejména jeho jméno a příjmení, bydliště, a kontaktní údaje.

Odesláním objednávkového formuláře Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP pro spotřebitele a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující upozorněn dostatečným způsobem před odesláním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných položek objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

Cena jednotlivého zboží na e-shopu je uvedena vždy včetně aktuální platné sazby daně z přidané hodnoty a poplatků souvisejících s prodejem s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně.

Vystavení zboží v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. S tímto Kupující výslovně souhlasí.

Veškeré skutečnosti uvedené Kupujícím do poznámky v objednávce jsou součástí návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. V případě souhlasu Prodávajícího se stávají součástí uzavřené kupní smlouvy; v případě nesouhlasu Prodávajícího se má za to, že smlouva nebyla uzavřena.

V případě nemožnosti Prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek Kupujícího vyjádřený v objednávce zašle Prodávající Kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Potvrzením této nové objednávky Kupujícím je uzavřena kupní smlouva.

Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o telefonické nebo písemné potvrzení jeho objednávky.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Libonice 105, 50801 Hořice
  • hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2900347666/2010

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

V. Přeprava a dodání zboží

Náklady na dopravu jsou uvedeny před dokončením objednávky zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, náklady na balení zboží je součástí kupní ceny. Náklady na dopravu jsou vyčísleny pro zboží uvedené v objednávce a pokrývají náklady na dopravu v rámci území České republiky.

Kupující volí na základě nabízených forem dopravy způsob přepravy a převzetí zboží. Aktuálně nabízíme přepravu zboží zásilkovou společností PPL CZ s.r.o.

Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav zboží, zejména neporušenost obalů. V případě jakýchkoliv závad je Kupující povinen informovat přepravce nebo Prodávajícího. Pokud Kupující shledá porušení obalu nasvědčující neoprávněnému vniknutí do zásilky, nemá povinnost zásilku převzít.

Prodávající může požadovat úhradu nákladů spojenou s opakovaným doručováním zásilky Kupujícímu v případě, že toto je způsobeno důvody na straně Kupujícího. To platí i v případě, že je nutné doručit zboží jiným způsobem, než Kupující uvedl do objednávky.

Kupující souhlasí s tím, že zboží bude vydáno kterékoliv osobě, která se bude nacházet na Kupujícím uvedené doručovací adrese a která prokáže svoji totožnost předložením platného dokladu totožnosti. V takovém případě se má za to, že zboží bylo řádně dodáno.

 

VI. Cena dopravného včetně obalů

 

MOSPI - CENÍK POPLATKŮ ZA DOPRAVU A PLATBU

*

Osobní odběr na prodejně Hořice - Libonice 105 v otevírací době, nebo dle domluvy

**

Doprava zdarma platí pouze při platbě předem a váha zásilky musí být nižší, než 30kg. Nevztahuje se na zásilky z kategorie Asfaltové tmely.

***

Od 1.1.2023 do 31.1.2023 Doprava PPL SMART za 1,-Kč bez DPH

CENA DOPRAVY

Váha zásilky

Způsob dopravy 

Cena bez DPH

Cena s DPH

 

Osobní odběr - Hořice*

0,00 Kč

0,00 Kč

do 30kg

DOPRAVA ZDARMA PŘI ODBĚRU NAD 1499,-Kč s DPH **

0,00 Kč

0,00 Kč

do 100kg

Dovoz Mospi - Hořice a okolí 20km

24,79 Kč

30,00 Kč

do 2kg

PPL SMART- DODÁVKA DO PARCELSHOPU ***

51,00 Kč

62,00 Kč

do 5kg

PPL SMART- DODÁVKA DO PARCELSHOPU ***

53,00 Kč

64,00 Kč

do 10kg

PPL SMART- DODÁVKA DO PARCELSHOPU ***

56,00 Kč

68,00 Kč

do 20kg

PPL SMART- DODÁVKA DO PARCELSHOPU ***

69,00 Kč

84,00 Kč

do 30kg

PPL SMART- DODÁVKA DO PARCELSHOPU ***

75,00 Kč

91,00 Kč

do 5kg

Zásilkovna doprava do výdejního místa

67,77 Kč

82,00 Kč

do 30kg

PPL doprava na adresu

109,92 Kč

133,00 Kč

nad 30kg /nad 100kg kolem Hořic/

Přeprava větších a křehkých zásilek

CENA INDIVIDUÁLNÍ                  bude vyčíslena po odeslání objednávky k odsouhlasení

POPLATEK ZA PLATBU

 

Platba převodem před odesláním

ZDARMA

 

Platba osobně na prodejně Hořice

ZDARMA

 

Platba převodem pro smluvní odběratele

ZDARMA

 

Zásilkovna dobírka

19,00 Kč

23,00 Kč

 

PPL dobírka

31,00 Kč

37,00 Kč

 

 

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

Prodávajícímu vzniká povinnost odevzdat Kupujícímu objednané zboží na základě uzavřené kupní smlouvy a Kupujícímu vzniká povinnost za toto zboží zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele.

V případě, že z důvodů na straně Kupujícího nezbytné dodat zboží jiným způsobem, než bylo v kupní smlouvě sjednáno, má Prodávající právo požadovat po Kupujícím veškeré náklady s tímto dodáním spojené.

VIII.Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího Libonice 105, 50801 Hořice.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 3 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě 10-ti dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 10-ti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 4.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

IX. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se společnost Mospi zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

X. Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Monika Šanderová., se sídlem Libonice 105, 508 01 Hořice, IČ: 72815736 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Libonice 105, 508 01 Hořice.

Email: info@mospi.cz

Telefon: 602 240 687

 Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, zajišťující marketingové služby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:

Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává e-mail pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email

 Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 XI. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi společností Mospi a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například ČOI,  či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak doporučujeme Kupujícímu nejdříve využít kontakt na WWW.MOSPI.CZ pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01. 05. 2020 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně firmy Monika Šanderová - Mospi.