Sleva! Ředidlo Siga pro 6006 Zobrazit větší

Ředidlo S6006 SIGA PRO

Siga Pro ředidlo S 6006 pro syntetické a olejové nátěrové hmoty

Na přepravu tohoto výrobku se vztahují zvláštní podmínky.

Prosím informujte se předem na tel.: 602 240 687

Více informací

36 Kč s DPH

-17%

44 Kč s DPH

  • 4l
  • 9l
  • 350g
  • 700g

Více informací

Bezpečnost a ochrana zdraví:
Dráždí kůži. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Nevylévejte do kanalizace. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití nevyvolávejte zvracení, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
První pomoc:
Při nadýchání postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Při styku s kůží odstraňte kontaminovaný oděv a pokožku omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje: uhlovodíky, c9-c12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), vícesložková látka (xylen a ethylbenzen).

Hustota produktu: 0,790 - 0,820 g/cm³.
Celkový obsah VOC: 1 kg/kg produktu
Nebezpečí ohně! Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti.

K čemu se hodí jaké ředidlo? Podívejte se do naší poradny - článek zde.

5 dalších produktů ve stejné kategorii: