Nové Sleva! Carpet POWER FOAM - 500ml Zobrazit větší

Carpet POWER FOAM - 500ml

AG4050

Carpet POWER FOAM ultra silný koncentrát pro čištění a tepování.

Více informací

188 Kč s DPH

-17%

226 Kč s DPH

Více informací

V jednom kroku odstraňuje všechny druhy znečištění jako jsou například skvrny od barviv, potravin, olejů, vosku, krve, moči a další obtížně odstranitelné nečistoty. Při správném použití je vhodný pro všechny druhy textilií a nepoškozuje ošetřený materiál.

Carpet POWER FOAM je skvělý pomocník při čištění: textilu, kůže a koženky, autopotahů, autokoberců, autosedaček, dětských sedaček a podsedáků, čalouněného polstrování vozu, plátěných střech kabrioletů, markýzy, plachty atd.

Příprava před aplikací: Aplikaci provádějte na mírně vlhký povrch a při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla.

Ředění:   Běžné: 1:20     Střední: 1:10    Vysoké: 1:5

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Způsob aplikace: při aplikaci používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a ochranný oděv. Dodržujte obvyklá opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V přestávkách a na konci práce si umyjte ruce.

1. Ředíme vodou ve vhodném poměru dle intenzity znečištění.
2. Prostředek naneste na znečištěný povrch a nechte několik minut působit.
3. Poté nečistoty odstraňte hadříkem, houbičkou nebo odsajte a properte vodou.
4. V případě potřeby postup opakujte.

VAROVÁNÍ

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady.

Složení podle Nařízení (ES) č. 648/2004, v platném znění: <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a její soli

UFI: 0H50-60PT-4008-5JK5

30 dalších produktů ve stejné kategorii: