Nové Sleva! ACRYL FACADE REMOVER - Odstraňovač akrylátu - 500ml Zobrazit větší

ACRYL FACADE REMOVER Odstraňovač akrylátu - 500ml

AC25050

ACRYL FACADE REMOVER je vysoce účinný odstraňovač disperzních a akrylových nátěrů, barev a tmelů. 

Více informací

318 Kč s DPH

-17%

384 Kč s DPH

Více informací

Dokonale odstraňuje zbytky interiérových i exteriérových PRÉMIOVÝCH interierových a venkovních barev na bázi akrylátu. Jeho jedinečná konzistence pologelu nestéká a umožňuje delší čistící reakci. Přípravek nepoškozuje plasty, sklo, kov a syntetické barvy!

Efektivně čistí zbytky akrylátových barev např. : PRIMALEX, JUPOL, HET, DULUX, MAPEI, CAPAROL, REMAL atd.

Vhodný pro široké tipy povrchů: sklo, plast, kov, keramika, dřevo, lakovaný povrch

Orientační vydatnost: 100 ml / m( spotřeba přípravku je také závislá na stupni znečištění a způsobu prováděné aplikace)

Příprava před aplikací: pro dosažení požadovaných výsledků je nutné dodržet předepsaný aplikační postup. Aplikaci provádějte na mírně vlhký povrch a při teplotě od 15 do 30 °C. Přípravek není vhodné aplikovat na plochy rozpálené od slunečního záření a dalších zdrojů tepla.

NEBEZPEČÍ

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: 2-butoxyethan-1-ol, 2,2’-iminodiethanol Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Uniklý produkt seberte. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady.

UFI: G520-F0SA-500Y-C7UN

30 dalších produktů ve stejné kategorii: