Nové Sleva! Mold Remover odstraňovač plísní - 500ml Zobrazit větší

Mold Remover odstraňovač plísní - 500ml

AC29052

Kapalný biocidní přípravek likviduje plísně, desinfikuje a bělí povrchy bez nutnosti ředění. 

Více informací

84 Kč s DPH

-17%

102 Kč s DPH

Více informací

Tento produkt nejen odstraňuje nevzhledné plísně, ale zároveň působí jako desinfekce, bělí a čistí ošetřované plochy, zbavuje je bakterií a zanechává je hygienicky čisté. Použití Mold Removeru je snadné a nevyžaduje předchozí odstranění plísně, což zamezuje šíření nebezpečných výtrusů do okolního prostředí.

Je důležité poznamenat, že Mold Remover nesmí být použit na citlivé povrchy jako jsou kovové a smaltované povrchy, předměty z barevných kovů a polyamidu, na tkaninu, kůži, lakované dřevo a gumu, protože by mohlo dojít k jejich poškození. Při použití na stěnách a obkladačkách je nutné dát pozor, aby nedošlo k kontaktu s kovovými prvkami, jako jsou kohoutky nebo sprchové hlavice.

NEBEZPEČÍ

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008


GHS 05, GHS 09
NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Chlornan sodný, roztok, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. 

Účinné látky: Chlornan sodný 4,7 g/100 g výrobku, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 0,05 g/100 g výrobku

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

UFI: M580-W033-M00M-N4N5

30 dalších produktů ve stejné kategorii: