Nové Sleva! NanoOne SET nanotechnologie do koupelny Zobrazit větší

NanoOne SET nanotechnologie do koupelny

AC41001

NanoOne SET je ucelená aplikační nano sada pro dlouhodobé ošetření nových i stávajících povrchů 

Více informací

310 Kč s DPH

-17%

374 Kč s DPH

Více informací

NANO impregnace NanoOne je plně transparentní, nemasný impregnační nátěr s obsahem nano částic SIO2 určený pro aplikaci neporézních materiálů jako je například sklo ( sprchové zástěny, okna, luxfery, zrcadla, krbová skla, sklokeramické desky), keramika ( keramické obklady a dlažby, sanitární keramika), polakarbonát ( sprchové zástěny, zastřešení, světlíky), plast ( sprchové vaničky, vany, plastové dvěře, okna ), lamino ( kuchyňská dvířka, pracovní desky, koupelnový nábytek), kov ( vodovodní baterie, sprchové hlavice ) atd.

Vytvořená NANO vrstva chrání ošetřený materiál před vnějšími vlivy, jako jsou např. prachové částice, voda, mastnota, vodní kámen, řasy, žár, saze, smola, kouř atd. Na povrchu ošetřeného materiálu se vytvoří ultra tenká nano vrstva, která je plně transparentní, bez mastného filmu, s vysokou tepelnou odolností až do 400 °C.

Aplikační NanoOne SET obsahuje: 50 ml nano přípravku NanoOne, 100 ml UniversalCleaner a 2 ks aplikačních utěrek

PŘÍPRAVEK JE PŘIPRAVEN K PŘÍMÉMU POUŽITÍ!

NEBEZPEČÍ

Označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008

UniversalCleaner

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: propan-2-ol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. >=30 % Propan-2-ol

NanoOne

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevdechujte páry/aerosoly. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Chraňte před slunečním zářením. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. Přípravek obsahuje Ethanol

30 dalších produktů ve stejné kategorii: