Sleva! Ochrana proti zamlžování NanoAntifog - 500ml Zobrazit větší

Ochrana proti zamlžování NanoAntifog - 500ml

AC45051 -1ks

Nano Antifog vytváří vysoce účinný film zamezující tvorbě micro kapiček vodní páry. 

Více informací

203 Kč s DPH

-17%

244 Kč s DPH

Více informací

Nano Antifog je hybridní nano přípravek který na skle, plastu nebo polykarbonátu vytváří ultra hydrofilní film, který umožňuje rozptýlení drobných micro kapiček vodní páry tzn. nezamlžuje se.

Vhodný pro ošetření brýlíplexi štítůzrcadel, autoskel, oken atd.

Po nanesení není ochranný film chemicky spojen s povrchem. Při větší mechanické zátěži nebo vystavení velkému množství vody je nutné nátěr obnovit.

Orientační spotřebaMateriálBalení50 ml150 ml500 ml
10 ml / m2sklo, plast, polykarbonátVydatnost5 m215 m250 m2

 Spotřeba přípravku je také závislá na způsobu prováděné aplikace.

NEBEZPEČÍ

označení v souladu s Nařízením EU č. 1272/2008


GHS 07, GHS 02
NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

UFI: 6V30-K0K8-900V-K2GX

30 dalších produktů ve stejné kategorii: