Sleva! pH– Zobrazit větší

pH-

PH– je přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové vody.

Více informací

Zboží je skladem

131 Kč s DPH

-17%

157 Kč s DPH

  • 5 kg
  • 1,6 kg

Více informací

pH– je přípravek pro zvyšování kyselosti (snížení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,2–7,6. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

Signální slovo - NEBEZPEČÍ 

 - H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 - Obsahuje: hydrogensíran sodný

 - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

30 dalších produktů ve stejné kategorii: