Sleva! pH + tekutý Zobrazit větší

pH + tekutý 35kg

311004722

Kanystr 35 kg. Způsob dopravy individiuální - prosím kontaktujte nás předem na čísle: 602 240 687

Více informací

Na objednávku do 5 pracovních dnů

1 003 Kč s DPH

-17%

1 209 Kč s DPH

Více informací

PH+ je přípravek pro snižování kyselosti (zvýšení pH) bazénové vody. Voda ke koupání má mít hodnotu pH 7,0 - 7,4. V tomto rozmezí je zajištěno nejlepší působení ostatních přípravků pro ošetřování bazénové vody a tím její zdravotní nezávadnost.

Kanystr je zálohovaný - cena zálohy 150,-Kč, je již započtena v ceně. Možnost vrácení na pobočce.

Signální slovo - VAROVÁNÍ 

  -  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech.

30 dalších produktů ve stejné kategorii: