Sleva! Křišťál Zobrazit větší

Křišťál

31104322

Průmyslové balení - 35 Kg kanystr

Více informací

1 406 Kč s DPH

-17%

1 694 Kč s DPH

Více informací

VLOČKOVAČ, KŘIŠŤÁL (PAC)
vyvločkování, vysrážení nečistot a zákalů.

Signální slovo - NEBEZPEČÍ 

 - H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 - Obsahuje: hydroxychlorid hlinitý

 - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P405 Skladujte uzamčené. P406 Skladujte v obalu odolném proti korozi. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

30 dalších produktů ve stejné kategorii: