Sleva! Algicid Plus Zobrazit větší

Algicid Plus

31114222

30 Kg kanystr

Více informací

Na objednávku do 5 pracovních dnů

4 911 Kč s DPH

-17%

5 917 Kč s DPH

Více informací

Algicid je silně koncentrovaný přípravek pro prevenci a likvidaci vodních řas v bazénové vodě. Spolehlivě učinkuje  a chrání tam, kde velké zatíženíbazénové vody spolu s dalšími faktory, jako je třeba vyšší teplota a dostaek slunečního záření, vytváří příznivé podmínky pro výskyt řas.

Signální slovo - VAROVÁNÍ 

 - H302 Zdraví škodlivý při požití. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

 - Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

30 dalších produktů ve stejné kategorii: