Sleva! Chlor Start 1 kg Zobrazit větší

Chlor Start 1 kg AKCE

31100422

Chlor Start je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu ihned po napuštění na počátku sezóny.

Více informací

Zboží je skladem

195 Kč s DPH

-30%

278 Kč s DPH

Parametry

Balení1 kg

Více informací

Chlor Start je jedním z produktů nabídky bazénové chemie, kterou Vám nabízíme. Je určen k počátečnímu ošetření vody v bazénu ihned po napuštění napočátku sezóny. Přípravek díky svému složení způsobí „šokovou“ dezinfekci bazénové vody. Přítomnost chlóru zaručuje likvidaci všech běžně se vyskytujících bakterií, popř. potenciální výskyt řas.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Signální slovo - NEBEZPEČÍ 

 - H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 - Obsahuje: dichlorisokyanurát sodný

 - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 - Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

24 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení

Technický list - Chlor start

Technický list Chlor start - Master sil

Ke stažení (258.7k)

Bezpečnostní list - Chlor start

Bezpečnostní list Chlor start - Master sil

Ke stažení (75.62k)