Sleva! Blesk Chlor 1 kg Zobrazit větší

Blesk chlor 1 kg AKCE

31113422

Granulát MASTERsil® Blesk chlor je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny.

Více informací

Zboží je skladem

254 Kč s DPH

-30%

363 Kč s DPH

Parametry

Balení1 kg

Více informací

Blesk Chlor je jedním z produktů nabídky bazénové chemie, kterou Vám nabízíme. Granulát MASTERsil® Blesk chlor je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napuštení nebo pro pravidelnou údržbu vody.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Signální slovo - NEBEZPEČÍ 

 - H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

 - Obsahuje: chlornan vápenatý

 - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU
S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

 - Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

24 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení

Bezpečnostní list - Blesk Chlor

Bezpečnostní list - Blesk Chlor - Master sil

Ke stažení (279.53k)