Chlor Šok

Chlor-Šok - rychlá úprava hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny.

Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napuštění.

Více informací

Zboží je skladem

182 Kč s DPH

-30%

260 Kč s DPH

  • 1 kg
  • 5 kg

Parametry

Balení1 kg

Více informací

Chlor Šok je jedním z produktů nabídky bazénové chemie, kterou Vám nabízíme. Je určen pro rychlou úpravu hodnoty chlóru v bazénové vodě při náhlém zhoršení její kvality v průběhu sezóny. Přípravek ničí všechny běžně se vyskytující bakterie a vodní řasy. Přípravek je možné použít i pro počáteční chlorování při napuštění nebo pro pravidelnou údržbu vody.
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Signální slovo - NEBEZPEČÍ 

 - H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 - Obsahuje: dichlorisokyanurát sodný

 - P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P261 Zamezte vdechování prachu. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů. EUH 206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 - Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

TIP: Nevíte, jak zjistit parametry Vaší vody v bazénu? V naší nabídce naleznete také testery kvality bazénové vody.

Příslušenství

24 dalších produktů ve stejné kategorii:

Ke stažení

Bezpečnostní list - Chlor start

Bezpečnostní list Chlor start - Master sil

Ke stažení (75.62k)

Technický list - Chlor šok

Technický list - Chlor šok - Master sil

Ke stažení (75.6k)